1nattverd-ved-stranden.

Branninstruks

Branninstruks Justøyfamiliens Bibelcamping

  1. Ansvar og trivsel

Campinggjester plikter å gjøre seg kjent med plassens brannrutiner, fluktveier, røykvarslere og brannslukkingsapparater. I leiren er det montert slokkeapparater; 6 kg ved hver vannpost, inne i hver hytte og andre bygg på plassen. Det er satt ut en branntrommel ved toaletter, ved lekeparken. Det henger og branntromler i butikkbygget. Meld fra i informasjonen om det er noe som mangler eller ikke virker.

Sommerstid kan det bli tørt, derfor minner vi om at brannforskriftene sier at åpen ild i skog og mark er forbudt i perioden 15 april - 15. september.

Vær 100 % sikker på at grillkull, engangsgriller, sigarettstumper og lys er slukket før det tømmes/kastes. Grå brannsikre avfallsdunker står på plassen med tanke på å kaste grillkull og engangsgriller.

 

  1.  Varslingsplan ved brann

Ved brann skal man ringe til brannvesenet, beboere varsles og evakueres.

Forebygge spredning av brann; ved å fjerne eller kjøle ned nærliggende vogner, bygninger og fortelt/isoler telt.

Vise gjester til samlingsplassen, FOTBALLBANEN/ved parkeringen før innkjørsel til leiren.

HVORDAN SKAL DU OPPTRE VED BRANN:

VARSLE

- Ring brannvesen, telefon 110.

 Adresse: Justøyfamiliens bibelcamping, Tangvikveien 61, 4780 BREKKESTØ

- Varsle informasjonen/dagvakt tlf: 372 75100.

Kontaktpersoner i leiren:

Brannvernleder: Eddie Janner tlf. 907 98 135

Beredskapsleder: Jan Svege tlf. 948 95 966

Styreleder: Thore Aas tlf. 982 68 499

REDDE

 - Evakuer personer fra vogn, fortelt/isoler telt.

- Evakuer personer fra de nærliggende vognene.

- Utfør nødvendig førstehjelp.

SLUKKE

- Sikre brannstedet og nærliggende vogner og biler.

-  Ved mindre branner prøve og slukke, bruk brannslukningsapparater som står i nærliggende fortelt eller brannslanger som ligger ved nærmeste brannpost.

- Hjelp brannvesenet til brannstedet. Se til at veier er fremkommelige og frie for hinder.

- Styreleder følger opp leietakere som er utsatt for ulykke pga. brann eller gass.

 

3. Åpen ild.

 - Det er forbudt å tenne bål og bruke bålpanne på campingplassen. Bruk områder ved stranden, og bruk grå brannsikker avfallsdunker.

 

4. Beboere skal evakueres til nærmeste møteplass.

Møteplass: FOTBALLBANEN/Ved parkeringen før innkjørsel til leiren

 

5. Brannslukningsutstyr

- Alle vogner skal ha eget brannslukningsapparat stående i vogn eller fortelt. Det SKAL være et godkjent 6 kg pulver brannslokningsapparat (min.slokkeklasse 21A).

- Det skal være brannslukkingsapparater montert på hver vannpost som skal benyttes ved brann. Ansatte sørger for vannslanger til de vannpostene som hører til brannanlegget.

- Det SKAL være installert minst 1 stk. godkjent røykvarsler i campingvogn/bobil.

- Det er satt opp brannslukningsapparater rundt om på plassen på merkede plasser, ved alle vannposter, i alle hytter. Det er montert branntrommel ved toalettanlegg ved lekeparken. Det er vanntromler i butikkbygget, 3 stk.

 

6.Strømkabel til campingvogn/bobil

Det SKAL være HEL LEDNING, uten støpsler og skjøtekontakter, fra strømstolpe til inntak av vogn. Ledningen mellom campingvogn og plassens stikkontakt skal være av type H07RN-F eller tilsvarende med jordleder, oljefast gummikabel 2 x2,5mm2, jordet. Kabelen skal kun være den lengden som er fra strømstolpe til vogn. (Mulig å kjøpe i informasjonen).

 

7. Gass og propan

 - Alle vogner SKAL ha minst 1stk. godkjent gassalarm montert om man bruker gass inne i vognen

 - Det er tillatt med maksimalt 2 stk. 11 kg gassflasker i tilknytning til hver campingenhet.

- Gassflaskene skal fortrinnsvis være i kompositt (ikke stål).

- Gass- og propanutstyr SKAL være godkjent og vedlikeholdt etter gjeldene regler.

- ALLE GASS OG PROPANFLASKER SKAL OPPBEVARES STÅENDE.

 

8. Interne kjøreveier

- Parkerte biler skal stå minimum 50 cm fra veikanten. Dette av hensyn til fremkommelighet ved brann og barns sikkerhet.

 - Alle gjester skal bidra til at de interne kjøreveiene inne på campingplassen er åpen for fri ferdsel. 

 

9. Konsekvenser ved overtredelse av branninstruks.

- Alle leietakere, gjester og andre som oppholder seg på Justøyfamiliens bibelcamping, er forpliktet til å følge Brannvernloven og de retningslinjer som gjelder for gass- og elektriske installasjoner i campingvogner.

- Ved overtredelse av branninstruks for Justøy familiens bibelcamping gjelder følgende konsekvens:

1. Det gis en muntlig advarsel.

2. Ved vedvarende overtredelse, eller alvorlig overtredelse første gang, gis en skriftlig advarsel.

3. Ved tredje gangs advarsel sies plassen opp ved 14 dagers fraflytningsfrist.

4. Ved alvorlig overtredelse kan det medføre umiddelbar bortvisning fra plassen.

- Ved eventuell bortvisning tas disponeringsretten over av plassens driver. Leie og annet utestående må betales i sin helhet.

Justøyfamiiens bibelcamping
Styret